Địa chỉ

1.

Cảng Cá - Xã Phổ Thạnh - Huyện Đức Phổ - Việt Nam